ข่าวอัพเดทล่าสุด

ด่วน!! กรมการจัดหางานผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวเมียนมา ลาว กัมพูชา ยื่นรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 29 กรกฎาคม 2559

กรมการจัดหางานเปิดให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่ถือ บัตรอนุญาตทำงานชั่วคราว (บัตรสีชมพู) และอยู่ระหว่างการรอพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2559 อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทยได้เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวมาด้วยตนเองพร้อมใบอนุญาตทำงานบัตรสีชมพูมารายงานตัวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 29 กรกฎาคม 2559 เพื่ออนุญาตทำงานใหม่

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาตเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ถือบัตรอนุญาตทำงานชั่วคราวหรือบัตรสีชมพูและอยู่ระหว่างการขอพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทางซึ่งจากเดิมจะครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2559 สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานอยู่ในประเทศไทยต่อได้เป็นระยะเวลา 2 ปี ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวมาด้วยตนเองพร้อมใบอนุญาตทำงานชั่วคราวหมดอายุไปตรวจสุขภาพ ทำประกันสุขภาพและมารายงานตัวเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) ใหม่ภายในเวลา 120 วัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 29 กรกฎาคม 2559 ซึ่งใบอนุญาตทำงานใหม่นี้มีอายุ ๒ ปี โดยแรงงานต่างด้าวในกลุ่มที่สามารถยื่นขอรับบัตรใหม่ ได้แก่ 1.กลุ่มที่จดทะเบียน (บัตรชมพู) ตามนโยบาย คสช. เมื่อปี 2557 2.กลุ่มที่มีบัตรชมพูซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2559 3.ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี และ 4.กลุ่มที่มีเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางชั่วคราว/เอกสารรับรองบุคคลของประเทศต้นทาง 3 สัญชาติซึ่งกำลังจะหมดอายุ ทั้งนี้ ยกเว้นไม่รวมแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่เข้ามาทำงานในรูปแบบ MOUและที่จดทะเบียนในกิจการประมงทะเล และแปรรูปสัตว์น้ำใน 2 ระยะที่ผ่านมา อ่านเพิ่มเติม

วีดีโอ

พบกับพวกเราบน Facebook